Stadgar

Stadgar för Hallunda-Norsborgs Föreningsråd

Reviderade vid årsmöte 2004-04-27

1 Föreningsrådets verksamhetsområde

Föreningsrådet, nedan kallad rådet, är en ideell samarbetsorganisation för verksamma föreningar i Hallunda-Norsborg. Rådet är religiöst och partipolitiskt obundet.

2 Rådets uppgift

Rådets uppgift är att tillvarata föreningarnas gemensamma intressen, arbeta för ökat samarbete i området mellan olika aktörer samt arrangera egna aktiviteter. För att fylla denna uppgift skall rådet verka för utveckling och samverkan mellan föreningarna, samt verka för ett gott samarbete mellan föreningar och kommun/myndigheter och för ett socialt engagemang i området.

3 Medlemskap

Alla ideella demokratiska föreningar, ungdomsråd, fritidsråd eller andra slag av samverkansorganisationer i Hallunda-Norsborg har rätt att bli medlemmar i rådet.

4 Medlemsavgift

Varje medlem erlägger medlemsavgift, vars storlek fastställs vid ordinarie årsmöte.

5 Uteslutning

Medlem som underlåtit att erlägga medlemsavgift, eller som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas. Fråga om uteslutning prövas av årsmöte.

6 Beslutande organ

Rådets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.

7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

8 Årsmötets sammansättning

Årsmötet består av ett röstberättigat ombud för varje medlemsförening, organisation och kommunen samt styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt. Revisorerna har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och förslagsrätt i samtliga ärenden som behandlas av årsmötet.

9 Tid och plats för årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast under april månad.

10 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet.

11 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det. Sådant möte hålls inom en månad från erhållen begäran.

12 Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte skall sändas till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

13 Dagordning för årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma;

 1. Årsmötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer - ordförande och sekreterare
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Styrelsens årsredovisning
 6. Revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Beslut om disposition av rådets vinst eller förlust'
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare
 14. Val av ordförande för en tid av två år
 15. Val av kassör för en tid av två år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte ersättare för en tid av ett år
 17. Val av två revisorer för en tid av två år jämte två ersättare för en tid av ett år
 18. Val av valberedning för en tid av ett år
 19. Övriga frågor

14 Årsmöteshandlingar

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

15 Rösträtt

Varje medlem har en röst. Vid omröstning krävs enkel majoritet, förutom vid stadgeändring då kvalificerad majoritet krävs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande årsmötesordföranden, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

16 Motion

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

17 Medlemsmöte

Medlemsmöte hålls i den omfattning som verksamheten kräver dock minst tre gånger per år. Kommunen äger rätt att delta med observatör jämte ersättare.

18 Kallelse till medlemsmöte

Kallelse jämte dagordning till medlemsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

19 Rösträtt

Varje medlemsförening har en röst vid rådets medlemsmöten. Rösträtten utövas av valt medlemsombud. Ombud kan endast företräda en medlem. Styrelsens ledamöter har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och förslagsrätt i samtliga ärenden, vilka behandlas i rådets medlemsmöten. Vid omröstning krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst om han är röstberättigad. Annars avgör lotten. Till rådet kan andra än rådets medlemmar inbjudas utan rösträtt.

20 Beslutsmässighet

Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

21 Styrelsens uppgift

Med ledning av årsmötets fattade beslut och fastställda planer leder styrelsen rådets verksamhet samt ansvarar för att rådets syfte verkställs.

22 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av lägst 5 ledamöter samt erforderligt antal ersättare. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter och ersättare. Mandatperioden är två år för styrelseledamöterna samt ett år för ersättare. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år varvid ordförande och kassören väljs vid olika tillfällen. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare. Kommunen äger rätt att utse observatör jämte ersättare i styrelsen.

23 Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid rådets styrelsemöte har ersättare närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

24 Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls i den omfattning som verksamheten kräver.

25 Kallelse till styrelsemöte

Kallelse jämte förslag till dagordning till styrelsemöte skall utsändas till styrelseledamöterna inkl ersättare samt kommunens observatör senast en vecka före mötet.

26 Arbetsgrupper och kommittéer

För speciella uppdrag har styrelsen rätt att tillsätta tillfälliga arbetsgrupper och/eller kommittéer.

27 Arbetsutskott (AU)

Styrelsen utser inom sig AU (arbetsutskott). AU:s uppgift är att förbereda styrelsemöte och handlägga löpande ärenden mellan styrelsemötena.

28 Valberedning

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, skall ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av minst två ledamöter. En av valberedningens ledamöter utses av årsmötet till sammankallande.

29 Firmatecknare

Rådets firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör eller i särskilt ärende av någon annan av styrelsen utsedd styrelseledamot, i samtliga fall var för sig.

30 Räkenskaper och revision

För granskning av rådets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte två ersättare för dessa. Lämnar kommunen anslag till rådets verksamhet, äger den rätt, om den så önskar, utse en revisor jämte ersättare för denne. Rådets räkenskaper avslutas den 31 december och överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

31 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 (kvalificerad majoritet) av de röstande på årsmöte.

32 Upplösning

För upplösning av rådet fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Rådets eventuella tillgångar förvaltas av kommunen intill dess ny organisation, gemensam för föreningarna, bildats i området.